Quản lý hệ thống CNTT

K
inh doanh phát triển đòi hỏi hệ thống CNTT cũng phải đáp ứng được các mục tiêu ngày càng cao mà tổ chức đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng. Thách thức đặt ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp là làm sao hoạt động của hệ thống CNTT không chỉ dừng ở việc phải đảm bảo hoạt động các dịch vụ kinh doanh mà còn phải đảm bảo cả chất lượng của dịch vụ kinh doanh, tiến tới cao hơn là CNTT phải trở thành nền tảng cho tính cạnh tranh của các dịch vụ kinh doanh giữa các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

 

 

CHỨC NĂNG

 • Giám sát và quản lý hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm trung gian, các ứng dụng kinh doanh
 • Tự động sao lưu, quản lý người dùng, nâng cấp
 • Khắc phục và phòng ngừa bảo trì hoạt động phần cứng cho máy chủ, lưu trữ, mạng

LỢI ÍCH

 • Giảm chi phí IT & tối đa hóa thời gian hoàn vốn (chỉ trả cho dịch vụ mà bạn cần & dự đoán chi phí hàng tháng của bạn với các điều chỉnh liên quan).
 • Không chuyển đổi hạ tầng hiện tại của bạn (nếu bạn yêu cầu).
 • Nâng cao năng suất.
 • Giảm thiểu và quản lý rủi ro hoạt động.
 • Tận dụng lợi thế chi phí tài nguyên toàn cầu nhưng vẫn giữ hiện diện địa phương (local presence).

THÁCH THỨC

 • Sự phát triển CNTT nhanh hơn so với đầu tư.
 • Khó khăn trong việc thuê, đào tạo và giữ cán bộ CNTT chất lượng cao.
 • Giảm chi phí bằng cách thuê ngoài và để tập trung nguồn lực vào những dự án và định hướng chiến lực phục vụ kinh doanh chính.
 • Chi phí và khó khăn trong hỗ trợ 24/4.
 • Môi trường CNTT trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.
 • Không còn lo lắng để tập trung vào nghành kinh doanh chính nhằm nâng cao lợi nhuận, hiệu quả và sự cạnh tranh.